Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /home/artiestcom/domains/artiestenreizen.com/public_html/includes/functions/inc.functions.php on line 327

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /home/artiestcom/domains/artiestenreizen.com/public_html/includes/functions/inc.functions.php on line 327

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /home/artiestcom/domains/artiestenreizen.com/public_html/includes/functions/inc.functions.php on line 327
Artiestenreizen - Artiestenreis naar Turkije - Algemene voorwaarden ArtiestenReizen.com

Algemene voorwaarden ArtiestenReizen.com

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Artiestenreizen.com, hierna nader te duiden met “AR”. AR duidt in deze voorwaarden aan: het hoofdkantoor te Den Haag (Nederland), buitenlandse agenten, medewerkers en assistenten. Onder deelnemers wordt in deze voorwaarden verstaan: de persoon/personen die zich hebben aangemeld voor een reis/evenement van AR.

Aanmelding
De aanmelding voor een Artiestenreizen.com-evenement geschiedt via de website artiestenreizen.com of via het boekingskantoor. Door invulling en verzending van het boekingsformulier verklaart deelnemer(s) zich akkoord met de algemene- en betalingsvoorwaarden. AR behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmeldingen het betreffende evenement te annuleren.

Betaling
Bij aanmelding dient er €100,- p.p. aanbetaling te worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis overgemaakt te worden.. AR behoudt zich het recht voor om in geval van termijnoverschrijding de overeenkomst te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen.

Deelnemersprijs
AR behoudt zicht het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse koerswijzigingen en of stijgingen van de brandstofprijzen m.b.t. de bus- en vliegreizen.

Annulering
Een annulering dient schriftelijk, voor aanvang van de reis, te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de dag van ontvangst door AR van het annuleringsbericht.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger de volgende annuleringkosten verschuldigd:

  1. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
  2. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35 % van de reissom.
  3. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40 % van de reissom.
  4. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50 % van de reissom.
  5. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75 % van de reissom.
  6. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90 % van de reissom.
  7. Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

 

Reisleiding
De groep dient onder leiding te staan van een meerderjarig persoon. De reisleid(st)er dient op de door de AR verstrekte deelnemerslijst als zodanig bekend te worden gemaakt. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem of haar aangebrachte schade aan eigendommen van derden waarmee AR in contractuele relatie staat. (Bijvoorbeeld de vervoerder, hotelier)

 

Reis- en Annuleringsverzekering
U dient zelf zorg te dragen voor een Reis- en/of Annuleringsverzekering. AR is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die de reiziger tijdens of in verband met de reis lijdt.

Reisduur
De duur van de reis staat vermeld in hele dagen. De dag van vertrek alsmede van terugkomst, worden als volle dagen gerekend.

Huisvesting
Alle deelnemers dienen zich te houden aan de richtlijnen van de desbetreffende hostals, hotels en/of appartementen.

Programma
AR behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen indien daartoe gegronde redenen bestaan. AR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig uitvoeren van het programma als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen.

Aansprakelijkheid
AR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, tijdens of in verband met de reis geleden (zie ook verzekeringen), tenzij zodanige schade is veroorzaakt door grove nalatigheid van AR.

Uitsluiting van deelname
Wanneer blijkt dat een deelnemer overlast bezorgt, van welke aard dan ook, zodanig dat de relatie tussen AR en de leverancier (bijv. vervoerder of hotelier) ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Klachten
Klachten dienen direct bij AR en de leverancier kenbaar te worden gemaakt. Tot 4 weken na afloop van de reis heeft U de mogelijkheid de klacht schriftelijk in te dienen.

Slotbepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen AR en een deelnemer, ongeacht de domicilie van de bij enige verbintenis betrokken partijen en ongeacht de plaats waar een verbintenis tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd. Op alle verbintenissen tussen AR en een deelnemer is het Nederlandse rechtstelsel van toepassing onder uitsluiting van ieder ander rechtstelsel.

Deze reis is georganiseerd in samenwerking met Corendon Vliegvakantie, welke is aangesloten bij de ANVR en de SGR.


 

Alanya 365 dagen een beleving Utopia Hotel geselecteerd voor Arteisten Reizen