Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /home/artiestcom/domains/artiestenreizen.com/public_html/includes/functions/inc.functions.php on line 327

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /home/artiestcom/domains/artiestenreizen.com/public_html/includes/functions/inc.functions.php on line 327

Deprecated: Function mysql_list_tables() is deprecated in /home/artiestcom/domains/artiestenreizen.com/public_html/includes/functions/inc.functions.php on line 327
Artiestenreizen - Artiestenreis naar Turkije - Voorwaarden Last Minute Artiestenreis / Lotenactie

Voorwaarden Last Minute Artiestenreis / Lotenactie

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Last Minute Artiestenreis van Artiestenreizen.com (Eye-C Multimedia) (verder: de “Actie”). Door deelname aan de Actie accepteer je deze actievoorwaarden.
 2. Deze Actie wordt georganiseerd door Eye-C Multimedia gevestigd te (2516 BE) Den Haag aan de Binckhorstlaan 36.
 3. Van 01 mei t/m 20 sept 2009 kun je aan de Actie deelnemen (“Actieperiode”). Eye-C Multimedia behoudt zich het recht voor de Actie te verlengen indien zij dat nodig acht. Na afloop van de Actieperiode accepteert Eye-C Multimedia geen inzendingen meer en kan niet meer meegedongen worden naar de prijzen.


Deelname

 1. Om deel te nemen aan de Actie, dient de deelnemer (verder: de “Deelnemer”):
  1. Deel te nemen aan de lotenactie.
  2. zijn e-mailadres, voornaam, achternaam en code lot in te vullen; en
  3. in overeenstemming te handelen met deze actievoorwaarden.
 2. De Actie bestaat uit een lotnummer die de Deelnemer dient te actieveren op de website om mee te doen. Indien de Deelnemer het lot succesvol heeft geactiveerd, komt de Deelnemer, samen met alle andere Deelnemers die gedurende de Actieperiode het lot succesvol hebben geactiveerd, in aanmerking voor een prijs.
 3. Deelnemer staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens correct, huidig en volledig zijn.
 4. Deelnemer mag slechts eenmaal aan de Actie deelnemen. Het is Deelnemer dus ook niet toegestaan om onder een ander e-mailadres meermalen deel te nemen.
 5. Om in aanmerking te komen voor een prijs, dienen Deelnemers minimaal 18 jaar oud te zijn en in bezit te zijn van een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Indien Eye-C Multimedia hierom vóór deelname aan de Actie of vóór uitreiking van een prijs verzoekt, is Deelnemer gehouden om een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs te overleggen.
 6. Medewerkers van Eye-C Multimedia, medewerkers van door haar ingeschakelde derden alsmede medewerkers van de ondernemingen die de prijzen ter beschikking stellen, zijn uitgesloten van deelname.
 7. Eye-C Multimedia behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deze Actie te beëindigen dan wel de actievoorwaarden te wijzigen. Tevens behoudt Eye-C Multimedia zich het recht voor om Deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren, bijvoorbeeld in het geval dat de Deelnemer één van deze actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of indien blijkt dat Deelnemer meermalen met verschillende e-mailadressen heeft deelgenomen. De Deelnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op een prijs.


Prijzen

 1. Uit alle Deelnemers die tijdens de Actieperiode op grond van punt 5 in aanmerking komen voor een prijs, worden na afloop van de Actie op een onpartijdige wijze één (1) prijswinnaar getrokken.
 2. De prijs bestaat uit een negendaagse reis naar Turkije voor 1 persoon.
 3. Met de prijswinnaar wordt uiterlijk 1 week voor vertrek van de artiestenreis contact opgenomen met behulp van het door de prijswinnaar verstrekte e-mailadres.
 4. De reis wordt u aangeboden in vorm van een pakketreis. Het is niet mogelijk om de reis om te boeken.
 5. Bij weigering van in ontvangstneming of enige andere reden van niet-uitkering van de prijs, bijvoorbeeld door opgave van een verkeerd e-mailadres, vervalt de prijs aan Eye-C Multimedia. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 6. Nadat met de prijswinnaar contact is opgenomen, heeft hij 6 dagen om zijn prijs te claimen en Eye-C Multimedia de gegevens te verstrekken zodat de artiestenreis kan worden ingeboekt. Indien prijswinnaar reageert na deze periode, kan hij geen aanspraak meer maken op de prijs.
 7. Indien er sprake is van kansspelbelasting, komt deze geheel voor rekening van Eye-C Multimedia.
 8. Eye-C Multimedia behoudt zich het recht voor prijzen niet uit te keren of te wijzigen indien de prijzen, om wat voor reden dan ook, niet uitgekeerd kunnen worden.
 9. Eye-C Multimedia is niet aansprakelijk voor prijzen die na verzending niet of later dan aangekondigd worden ontvangen noch voor prijzen die tijdens verzending zijn beschadigd of na ontvangst niet of gebrekkig blijken te werken.


Overig

 1. Eye-C Multimedia en de door haar ingeschakelde derden of hulppersonen kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of op enige wijze verband houdende met de deelname aan deze Actie of het besteden / gebruiken van een prijs.
 2. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 5. Eye-C Multimedia behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
 6. De (persoonlijke) gegevens die Eye-C Multimedia verkrijgt in het kader van deze Actie worden conform de privacy policy die van toepassing is op deze actie behandeld.
 7. Bij vragen en/of klachten over deze Actie kun je per e-mail contact opnemen met Eye-C Multimedia via info@eye-c.nl of een brief zenden aan:


Eye-C Multimedia
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag


 

Alanya 365 dagen een beleving Utopia Hotel geselecteerd voor Arteisten Reizen